POLITYKA PRYWATNOŚCIKTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze (dalej RIO w Zielonej Górze) z siedzibą we Zielonej Górze, (65-261), przy ul. Chmielna 13. RIO w Zielonej Górze jest Administratorem tych danych w rozumieniu RODO.


KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Małgorzatą Torenc, adres poczty elektronicznej: iod@zielonagora.rio.gov.pl


Korzystając z portalu szkoleniowego RIO w Zielonej Górze akceptuje Pani/Pan zasady Polityki Prywatności.


Wszelkie dane, wśród których mogą znaleźć się Pani/Pana dane osobowe, gromadzone są na dwa sposoby:

1. Z informacji podawanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania konta.

2. Z informacji uzyskiwanych podczas korzystania z portalu szkoleniowego  wśród nich mogą być:

— informacje w dziennikach serwerów  serwery automatycznie zapisują dane, takie jak: data i godzina logowania Użytkownika, historia podstawowych czynności dokonanych na portalu (m.in. zapis na szkolenie, rezygnacja ze szkolenia, modyfikacja danych),

— adres IP komputera, z którego nastąpiła rejestracja,

— pliki cookies (tzw. ciasteczka)  przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron serwisu (zawierają nazwę strony internetowej pochodzenia, unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym).


CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z rejestracją Użytkownika na portalu szkoleniowym (założenie konta) – w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z organizacją szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

2. W związku z obsługą szkoleń organizowanych przez RIO w Zielonej Górze – w celu rejestracji uczestników szkoleń, organizacji logistycznej tych szkoleń oraz wystawiania rachunków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e RODO).


KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innemu podmiotowi wyłącznie w przypadku konieczności wystawienia faktury za pobyt.


CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres korzystania przez Panią/Pana z konta w serwisie, do momentu skasowania konta lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych osobowych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych, zgodnie z art. 21 RODO. Okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte.


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na portalu szkoleniowym RIO w Zielonej Górze:

1. Prawo do żądania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych.

3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Wniosek dotyczący realizacji powyższych praw może Pani/Pan złożyć:

1. Za pomocą poczty tradycyjnej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra.

2. Za pomocą poczty elektronicznej: iod@zielonagora.rio.gov.pl.


Wniosek powinien możliwie precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności, kto składa wniosek, z którego uprawnienia chce Pani/Pan skorzystać, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.


Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Pani/Pana żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, wystąpi do Pani/Pana o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z której został wysłany wniosek, lub listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w ten sposób, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o przyczynach takiego przedłużenia.


Ponadto, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.